+48 785 873 283 ostlen@bart-packaging.pl

Regulamin

Regulamin – warunki szczególne wynajmu miejsc noclegowych w Białej Koszuli w Tleniu

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w  Białej Koszuli w Tleniu. Umowa pomiędzy klientem a zarządcą obiektu Romualdem Dworakowskim zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji internetowo pod adresem http:/biala-koszula.pl bądź telefonicznie.

Właścicielem Białej Koszuli jest firma Bart Sp. z o.o. z siedziba w Sulnowie 53G, 86-100 Świecie

Wynajmującym jest: Romuald Dworakowski z siedziba w Tleniu ul. Czerska 8, 86-100 Świecie, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej o NIP 5591026079, Regon 363710973

Kontakt z wynajmującym można uzyskać pod numerami telefonów +48 52 3335700, +48 785 873 283 (koszt połączenia wg taryfy operatora) oraz droga elektroniczna kontakt@biala-koszula.pl, ostlen@bart-packaging.pl

II. Rezerwacja
1.
Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt internetowo (wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie internetowej www.biala –koszula.pl) lub telefonicznie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego pokoju, która jest utrzymywana przez 3 dni robocze – w tym czasie powinna wpłynąć na konto właściciela Białej Koszuli wyliczona zaliczka w wysokości 30% ogólnej wartości rezerwacji.
2. Wpłacona zaliczka stanowi potwierdzenie rezerwacji.
3. W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
4. Po otrzymaniu zaliczki bądź całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem wpłaty.
5. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zaliczka, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu (przy zameldowaniu) u osoby przekazującej klucze do pokoju.

III. Warunki umowy najmu
1.
Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoju. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
2.
Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie lub mailem z osobą odpowiedzialną za rezerwację.
3.
Doba rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
4.
W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za rezerwację.
5.
Zameldowanie odbywa się do godziny 21:00.
6.
Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
7.
Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
8. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
9. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację lub osobie odpowiedzialnej za klucze o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

10. W  Białej Koszuli obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

IV. Obowiązki klienta
1. Liczba osób mających zamieszkać w pokoju jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną na potwierdzeniu rezerwacji klient ma obowiązek (jeśli istnieje możliwość ) dopłacić za osoby niezgłoszone. W innym przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić wydania kluczy do pokoju.
2. Klient zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie pokoju w stanie zastanym.
3. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
4. Biała Koszula może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył dany regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Białej Koszuli lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w ośrodku. Albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie lokalu.
5. Na terenie Białej Koszuli obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, ze względu na warunki przeciwpożarowe.
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach i na balkonie urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla

V. Zmiany w rezerwacji
1.
Jeśli termin nowy przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
2.
Przedłużanie pobytu – termin pobytu w danym pokoju można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie e-mailem bądź telefonicznie.
3.
W przypadku odwołania rezerwacji:
a. na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi w całości,
b. na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem
40% tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez Białą Koszulę nakład pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy,
c. na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem 80% tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez Białą Koszulę nakład pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy.

VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę
W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VII. Zwierzęta
Biała Koszula nie przewiduje pobytu zwierząt.

VIII. Odstąpienie od umowy
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

IX. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.